پرینت

اهداف و زمینه ها


محورهای اصلی نشریه

  • رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی، ترجیحی و زیباشناختی
  • دیالکتیک تاریخی انسان و محیط طبیعی در تاریخ شهرسازی ایران و جهان
  • ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری
  • مطالعات تطبیقی منظر و تاریخ منظرسازی ایران و جهان در انواع سکونتگاهها
  • منظر ایرانی و فرآیند شکل گیری و تحول آن در قرارگاه های شهری

موضوعات نشریه

  • منظر تاریخی شهر (روند شگل گیری، تداوم، تکامل و گسستهای منظرین شهر)؛
  • سیمای شهر و منظر خیابان (تحلیلهای کمی و کیفی ساختار سیمای بناها و عناصر کالبدی خیابانهای شهری)؛
  • کیفیات بصری شهر (وجه عینی و تزئینی- آرایشی منظر شهری)؛
  • تصویر ذهنی و نقشه های شناختی از شهر و عناصر طبیعی شهری؛
  • پارکها و فضاهای سبز شهر؛
  • تاریخ منظر و باغ ایرانی در گستره شهرهای معاصر؛
  • مطالعات تطبیقی منظر شهری در ایران و جهان؛
  • مورد پژوهی منظر شهری؛
  • مبانی نظری منظر و منظر شهری؛